เงินประจำตำแหน่ง
 

ก.ท.ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 ได้มีมติกำหนดแนวทางในการคุ้มครองคุณสมบัติพนักงานเทศบาลที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขนาดเทศบาลและการปรับระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น  จาก 7 เป็น 8   อยากทราบว่า  เทศบาลเมืองอรัญญิก ได้ปรับระดับเป็นขนาดกลาง และจัดหัวหน้าส่วน ปลัด คลัง ช่าง ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการคลัง ผู้อำนวยการช่าง  และเป็นรองปลัด ในขณะที่ยังไม่มีการคัดเลือกหรือสอบ บุคคลอื่นมาดำรงตำแหน่ง  อยากทราบว่าทำถูกต้องหรือไม่   และเงินประจำตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 10)  ปลัด คลัง ช่าง ที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการเดิม  มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง 1,500 บาท  หรือ 3,500 บาท   และสำหรับปลัด มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง 3,500 หรือ 4,000 บาท  ขอขอบพระคุณที่ท่านเข้ามาให้คำตอบค่ะ


เขียนโดย   คุณ รัชนี ทับทอง

วันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 16.21 น. [ IP : 180.183.181.77 ]  
 

ให้ท่านไปดู ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข้อ 6 การจัดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพปริมาณและความยากง่ายของงานในแต่ละตำแหน่ง ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้และการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครู แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม
ข้อ 7 ให้มีการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง สร้างขวัญและแรงจูงใจให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างได้ต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สามารถจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นพิเศษ * * * กก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด
เขียนโดย   คุณ ประหยุด

วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 09.58 น. [ IP : 49.231.201.101 ]  
 

ส่วนเงินประจำตำแหน่ง ไปเทียบเคียง ก พ
เงินประจำตำแหน่ง
เงินประจำตำแหน่ง คือ ค่าตอบแทนกำหนดขึ้นสำหรับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่หลักในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด เช่น ตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะด้านการบริหารซึ่งมีความรับผิดชอบทั้งด้านการบริหารแผนงาน แผนเงิน และแผนคนในองค์กร รวมทั้งตำแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการกำหนดเงินประจำตำแหน่งนั้น ก็เพื่อลดความแตกต่างของอัตราค่าตอบแทนของภาคราชการกับอัตราตลาด และเพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียกำลังคนในภาคราชการในขณะนั้น
เขียนโดย   คุณ ประหยุด

วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 10.15 น. [ IP : 49.231.201.101 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 23,874,822 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551