หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
www.pitloklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
" พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
 
 
 

วิสัยทัศน์

 
 
วิสัยทัศน์
 
   
" เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้มแข็งอย่างยั่งยืน "
 
   
 
   
  " พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
   
 
คำขวัญ
 
 
พันธกิจ
   

พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด และ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถทำงานแบบมืออาชีพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 

พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการจัดบริการ สาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพคน ให้คนไทยทุกคน ได้รับการ พัฒนาในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการ ดำรงชีวิต เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคมไทย

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551