หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
มุม KM ความรู้วิชาการ
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
www.pitloklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
" พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว298 16 ก.พ. 2564
การปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว297 16 ก.พ. 2564
การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว296 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 16 ก.พ. 2564
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว295 16 ก.พ. 2564
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 16 ก.พ. 2564
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว25 15 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (เอพีโอ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว288 15 ก.พ. 2564
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตบ. มท 0805.2/ว290 15 ก.พ. 2564
การประชาสัมพันธ์การประกวด Thailand Energy Award 2021 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว289 [เอกสารแนบ] 15 ก.พ. 2564
ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 กสว. มท 0820.3/ว282 15 ก.พ. 2564
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว279 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 ก.พ. 2564
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ครั้งที่ 13 สน.บถ. 11 ก.พ. 2564
ตรวจสอบข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว245 11 ก.พ. 2564
แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว891 11 ก.พ. 2564
การปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนมาก กพร. มท 0812/ว271 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ก.พ. 2564
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 สล. มท 0801.3/ว269 11 ก.พ. 2564
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว278 11 ก.พ. 2564
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว264 11 ก.พ. 2564
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว277 11 ก.พ. 2564
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมประกาศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม กพส. มท 0810.6/ว275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 10 ก.พ. 2564
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 988
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551