หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
www.pitloklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
" พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน (ก.จ.) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว5244 9 ก.ย. 2563
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับการฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) กสธ. มท 0819.3/ว2725 9 ก.ย. 2563
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2724 9 ก.ย. 2563
ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแบบสอบถามโครงการ (การศึกษาแนวทางกลไกการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกับกฎหมายว่าด้วยโรงงานฉบับใหม่มีผลใช้บังคับกรณีการพิจารณาอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ อปท.) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2701 9 ก.ย. 2563
ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ 5 กสธ. มท 0819.3/ว2700 9 ก.ย. 2563
การประเมินความพึงพอใจต่อการชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2727 9 ก.ย. 2563
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว11 9 ก.ย. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/13180-13227 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 และการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2685 8 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว2684 8 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว 2683 8 ก.ย. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด 19 กศ. มท 0816.3/ว2682 8 ก.ย. 2563
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 ก.ย. 2563
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2709 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 8 ก.ย. 2563
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2710 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 8 ก.ย. 2563
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 7-8 สน.คท. มท 0808.3/ว2702 8 ก.ย. 2563
ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกีฬา ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Vedio Conference) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2711 8 ก.ย. 2563
การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2703 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 ก.ย. 2563
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569 กศ. มท 0816.2/ว2690 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 ก.ย. 2563
แจ้งรายชื่อคืนเงินชำระค่าลงทะเบียนตามโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2688 3 ก.ย. 2563
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 949
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551