หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
www.pitloklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
" พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 40 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว2774 11 ก.ย. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13360-13435 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ก.ย. 2563
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2773 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 11 ก.ย. 2563
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. 11 ก.ย. 2563
ปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1/2563 กศ. มท 0816.2/ว2760 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ก.ย. 2563
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ก.ย. 2563
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 (เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2761 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก กพส. มท 0810.2/ว2750 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ก.ย. 2563
หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กสว. มท 0820.3/ว2758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ก.ย. 2563
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดการดำเนินงานนำเข้าข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลเดือนมีนาคม ? สิงหาคม 2563) เข้าในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2759 10 ก.ย. 2563
การเรียกผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รอบที่ 4 สน.บถ. 10 ก.ย. 2563
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8 สน.บถ. 10 ก.ย. 2563
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2754 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 10 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2753 10 ก.ย. 2563
สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว117 10 ก.ย. 2563
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 กพส. มท 0810.2/ว2749 10 ก.ย. 2563
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2735 9 ก.ย. 2563
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว2730 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 9 ก.ย. 2563
การจัดทำข้อเสนอเเผนงานโครงการ เเละการขอรับการสนับนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้เเผนพัฒนาภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2734 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ก.ย. 2563
แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.3/ว2728 9 ก.ย. 2563
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 949
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551