หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
มุม KM ความรู้วิชาการ
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
www.pitloklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
" พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
1
2
 
 
 
กิจกรรม
สถ.จ.พิษณุโลก
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ
สถ.จ.พิษณุโลก
 
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ที่ พล 0023.4/ว 3265 ลงวันที่ ื5 พฤษภาคม 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอิเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3245 ลว 6 พ.ค. 64 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 71 
เร่งรัดการใช้จ่าย งปม. พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนายให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เชิญ อปท.ตามรายชื่อเข้าประชุม ZOOM ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3240 ลว 6 พ.ค. 64 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 86 
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3219 ลว 5 พ.ค. 64 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 74 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
การโอนเงินภาภีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนฯ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 102 
การเปิดให้บริการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/291 ลว. 5 พ.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 84 
แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3198 ลว 5 พ.ค. 64 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 177 
ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3195 ลว 5 พ.ค. 64 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
แจ้ง ทน.พล. การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/7270 ลว 5 พ.ค. 64 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3200 ลว 5 พ.ค. 64 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่2/2564 ที่ พล 0023.5/ว 278 ลว. 5 พ.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 114 
ที่ พล 0023.1/ว3201 เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 103 
ที่ พล 0023.1/ว3199 เรื่อง โครงการศึกษาอบรมผู้มีศักยภาพนานาชาติซีอาน-องค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิก [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
แจ้งกำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.2/ว276 ลว. 5 พ.ค. 64 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2564) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 3166 ลว 5 พ.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 87 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ 3 (เดือน พ.ค. 2564) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 3168 ลว. 5 พ.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 63 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเม.ย. - มิ.ย. 2564) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 3169 ลว. 5 พ.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 111 
จัดเก็บเงินรายได้ให้ อปท. ประจำเดือน มี.ค. 2564 ที่ พล 0023.5/ว 274 ลว. 5 พ.ค. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 112 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 
 
 
 
 
News Information
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.
 
ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ที่ พล 0023.5/300 ลว. 7 พ.ค. 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จาการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณงบอำนวยการ (กรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 30 
 
นายปรีชา แดงแสงทอง  
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก  
 
 
 
Purchase
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.
 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ ประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไร่ ม.1-หล่ายโพธิ์ จากบ้านป [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 35 
แจ้งยกเลิกประกาศประกวดราคมซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 267 
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 720 
 
 
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP สถ.จ.
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 30 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ [ 23 พ.ย. 2563 ]ซื้อกระเป๋าสำหรับใช้ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพก [ 23 พ.ย. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อปท.
ในเครือข่าย
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP
อปท.ในเครือข่าย
 


ทต.หัวรอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอน [ 7 พ.ค. 2564 ]อบต.บึงพระ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]ทต.หัวรอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอน [ 7 พ.ค. 2564 ]ทต.หัวรอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอน [ 7 พ.ค. 2564 ]ทต.บางระกำเมืองใหม่ จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]ทต.หัวรอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนเลียบทางรถไฟหลังสถานีรถไฟเต็งหนาม [ 7 พ.ค. 2564 ]ทต.หัวรอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาภูมิภาค หมู่ที [ 7 พ.ค. 2564 ]ทต.บางระกำเมืองใหม่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2564 ]ทต.บางระกำ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเลเซอร์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2564 ]ทต.บางระกำ จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์)หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0073 และ 416-57-0074 จ [ 6 พ.ค. 2564 ]

 
 
 
 
 
   
 
  Our Webboard
  กระดานสนทนา สถ.จ.พิษณุโลก
 
   
 
  Network News
  ข่าวในเครือข่าย อปท.
   
 
อบต.วังทอง [ 9 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ (ข้อ 14) [ 9 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.วังทอง ข้อมูลสถิติการให้บริการถังขยะในพื้นที่ตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อ 1 [ 9 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าโพธิ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสา [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าโพธิ์ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบช่องทางการสื่อสารของประชาชน [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าโพธิ์ คำสั่งแต่งตั้งทำงานการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าโพธิ์ คำสั่งแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าสาร [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ชัยนาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
ทต.ปลักแรด นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลักแร [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 104 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ครั้งแรก [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.64 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยเข้ารับการประเมินคัดเลือกรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปร [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าโพธิ์ ประกาศเผยแพร่สำเนารายงานผลการตรวจของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหา [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย ม.8 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายทุ่ง [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
 
 
 
 
 
 
 
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์ในตำบล
  จ.พิษณุโลก
 

ผ้าไหมมัดหมี่

เครื่องจักสาน
 

ศูนย์เรียนรู้ช้างทรัพย์ไพรวัลย์  

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านแก่งซอง  
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญใน
จ.พิษณุโลก
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
   
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว926  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก) กศ. มท 0816.5/ว906  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว916  [ 7 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว923  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว927  [ 7 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว13 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว922  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Infrastructure Project Development, Planning and Management ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว913  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว912  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5871-5874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
คู่มือประชาชน
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
CLICK
 
สายตรงท้องถิ่นจังหวัด
โทร.055-232-490-1
 
   
  NAX
  SOLUTION
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551
 
 
 

 

facebook
สถ.จ.พิษณุโลก

facebook
สถ.จ.พิษณุโลก
สถ.จ.พิษณุโลก