หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
มุม KM ความรู้วิชาการ
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
www.pitloklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
" พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
1
2
 
 
 
กิจกรรม
สถ.จ.พิษณุโลก
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ
สถ.จ.พิษณุโลก
 
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5205 ลว 27 ก.ค. 64 [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ ที่ พล 0023.3/ว 5204 ลว 27 ก.ค. 64 [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ที่ พล 0023.3/ว 419 ลว 27 ก.ค. 64 [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ที่ พล 0023.1/4935 แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
ที่ พล 0023.1/ว 4116 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 104 
แจ้งเลื่อนการคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 5194 ลว 27 ก.ค. 64 [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด่วนที่ ที่ พล 0023.3/ว 5193 ลว 27 ก.ค. 64 [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
การชะลอส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 416 ลว 23 ก.ค. 64 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 57 
ติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมไม่ให้น้ำยางรั่วไหล เพื่อลดอุบัติเหตุและส่งเสริมบรรยากาศฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 415 ลว 23 ก.ค. 64 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข ที่ พล 0023.3/ว 5163 ลว 23 ก.ค. 64 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
ขอเลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (Web Conference) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5172 ลว 23 ก.ค. 64 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 229 
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว 5168 ลว 23 ก.ค. 64 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 52 
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนทเ้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พล 0023.2/ว 5123 ลวส 21 ก.ค. 64 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5157 ลว 22 ก.ค. 64 [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 54 
การดำเนินการขับเคลื่อน พิษณุโลกเมืองสะอาด และแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5149 ลว 22 ก.ค. 64 [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 162 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5150 ลว 22 ก.ค. 64 [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5142 ลว 22 ก.ค. 64 [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 100 
แจ้งแนวปฏิบัติในการป้องกันคุ้มครองเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ พล 0023.3/ว 414 ลว 22 ก.ค. 64 [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 62 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5127 ลว 21 ก.ค. 64 [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 00.23./ว 5126 ลว 21 ก.ค. 64 [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 74 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 
 
 
 
 
News Information
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ พล 54102 [ 15 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศมูลค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากการให้เช่าท่าเทียบแพขนานยนต์ขององค์การบริหารส [ 15 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 ที่ พล 0023.5/408 ลว. 8 ก.ค. 64 [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
 
นายปรีชา แดงแสงทอง  
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก  
 
 
 
Purchase
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.
 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ ประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไร่ ม.1-หล่ายโพธิ์ จากบ้านป [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 83 
แจ้งยกเลิกประกาศประกวดราคมซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 299 
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 789 
 
 
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP สถ.จ.
 


จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเ [ 23 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อปท.
ในเครือข่าย
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP
อปท.ในเครือข่าย
 


ทต.บึงระมาณ ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๐๐ ชุด เพื่อมอบให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบึงระมาณที่ได้รั [ 27 ก.ค. 2564 ]ทต.บางระกำ จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมก [ 23 ก.ค. 2564 ]ทต.บางระกำ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (หมายเลชครุภัณฑ์ 416 50 0032) ตรวจเช็คและฆ่าไว [ 23 ก.ค. 2564 ]ทต.บางระกำ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน บว 5984 พิษณุโลก (หมายเลขครุภัณฑ์ 011 46 0001 [ 23 ก.ค. 2564 ]ทต.บางระกำ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก Acer TravelMate P2) จำนวน 1 เ [ 23 ก.ค. 2564 ]ทต.บางระกำ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ทต.บางระกำ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ทต.บางระกำ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]อบต.เนินเพิ่ม ซื้อเวชภัณฑ์และยาสัตว์ในการป้องกันและควบคุมโรค ลัมปี สกิน (LSD) ในโคและกระบือ โด [ 22 ก.ค. 2564 ]ทต.บางระกำ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ-สี BROTHER) จำนวน 1 เครื่อง โดย [ 22 ก.ค. 2564 ]

 
 
 
 
 
   
 
  Our Webboard
  กระดานสนทนา สถ.จ.พิษณุโลก
 
   
 
  Network News
  ข่าวในเครือข่าย อปท.
   
 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยออกช่วยเหลือเหตุอุทกภัย [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา กิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา มอบถุงยางชีพให้แก่ผู้กักตัวตามมาตราการควบคุมโรคและป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ และประชาสัมพันธ์รับบริจาคกล่องกระดาษและซองกระดาษ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนเสริม [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๐๐ ชุด เพื่อมอบให้กับประชาช [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอดราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดจ้างองค์กรหรือส [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
 
 
 
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์ในตำบล
  จ.พิษณุโลก
 

กลุ่มงานจักสาน

แกะสลักไม้ หมู่ที่ 12 บ้านกาญจณา
 

วัดย่านขาด  

ยกร่าง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและศักยภาพในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญใน
จ.พิษณุโลก
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
   
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ด่วน กค. มท 0803.3/ว1594  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) กพส. มท 0810.7/ว1593  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริการงานการศึกษา ระดับต้น-สูง สน.บถ. มท 0809.4/ว22  [ 23 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/1590  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) กศ. มท 0816.3/ว1567  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1575  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1574  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1550  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1569  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1564 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10199-10274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10330-10387 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1562  [ 22 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.2/ว1558 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1557  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1556  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 17 สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 กพส. มท 0810.4/ว1552  [ 21 ก.ค. 2564 ]
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
คู่มือประชาชน
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
CLICK
 
สายตรงท้องถิ่นจังหวัด
โทร.055-232-490-1
 
   
  NAX
  SOLUTION
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551
 
 
 

 

facebook
สถ.จ.พิษณุโลก

facebook
สถ.จ.พิษณุโลก
สถ.จ.พิษณุโลก