หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
มุม KM ความรู้วิชาการ
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
www.pitloklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
" พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
1
2
 
 
 
กิจกรรม
สถ.จ.พิษณุโลก
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ
สถ.จ.พิษณุโลก
 
การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่ พล 0023.5/ว 2551 วท 8 เม.ย. 64 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายฯ ที่ พล 0023.5/ว 2548 ลงวันที่ 8 เม.ย. 64 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ 6084 ลว.9 เม.ย. 64 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด พล 0023.3/ว 2615 ลว 9 เม.ย 63 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 37 
การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 233 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 82 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ที่ พล 0023.2/ว 2577 ลว. 8 เม.ย. 64 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 36 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2588 ลว 8 เม.ย. 64 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 58 
การประเมินการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพ รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2576 ลว 8 เม.ย. 64 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 56 
แจ้ง อบจ.พล. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ พล 0023.3/ 5994 ลว 8 เม.ย. 64 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2562 ลว 8 เม.ย. 64 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 69 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2550 ลว 8 เม.ย.64 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 220 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ที่ พล 0023.3/ว 2549 ลว 9 เม.ย. 64 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 47 
แจ้ง อ.บางระกำ รายงานผลการตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/235 ลว 8 เม.ย. 64 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 30 
การจัดทำข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมาณในการดำเนิน ตั้งแต่ปี 2561-2564ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 231 ลว 7 เม.ย. 64 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 105 
ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 230 ลว 7 เม.ย. 64 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 71 
ประชาสัมพันธ์ ที่ พล 0023.1/ว229 ลว 9 เมษายน 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 91 
แนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2502 ลว 7 เม.ย. 64 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 70 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ที่ พล 0023.3/ว 2505 ลว 7 เม.ย. 64 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 62 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ พล 0023.3/ว 2503 ลว 7 เม.ย. 64 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 72 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ ที่ พล 0023.1/ว2504 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 45 
 
 
มติที่ประชุมของ
ก.จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 
 
 
 
 
News Information
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 22 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการแระจำป [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
หนังสือ คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
 
นายปรีชา แดงแสงทอง  
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก  
 
 
 
Purchase
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.
 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ ประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไร่ ม.1-หล่ายโพธิ์ จากบ้านป [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 17 
แจ้งยกเลิกประกาศประกวดราคมซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา [ 19 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 251 
ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 691 
 
 
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP สถ.จ.
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 30 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ [ 23 พ.ย. 2563 ]ซื้อกระเป๋าสำหรับใช้ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพก [ 23 พ.ย. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อปท.
ในเครือข่าย
 
 
e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP
อปท.ในเครือข่าย
 


ทต.พรหมพิราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิ [ 9 เม.ย. 2564 ]ทต.หัวรอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอน [ 9 เม.ย. 2564 ]ทต.หัวรอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอน [ 9 เม.ย. 2564 ]อบต.พันชาลี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกัญญา (จ่ายขาดเงินสะสม) โดย [ 8 เม.ย. 2564 ]อบต.ชุมแสงสงคราม ซื้อน้ำแก้วและน้ำแข็งอนามัย สำหรับใช้ในโครงการสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุท [ 8 เม.ย. 2564 ]ทต.ท่าทอง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง มิตซู รุ่นไททัน หมายเลขทะเบียน กล-360 [ 8 เม.ย. 2564 ]อบต.ชุมแสงสงคราม จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส [ 8 เม.ย. 2564 ]อบต.ชุมแสงสงคราม ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับใช้ในโครงการสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศก [ 8 เม.ย. 2564 ]อบต.ชุมแสงสงคราม จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบ้านหนองพยอม - บ้านคลองลึก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองพย [ 8 เม.ย. 2564 ]อบต.พันชาลี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 
   
 
  Our Webboard
  กระดานสนทนา สถ.จ.พิษณุโลก
 
   
 
  Network News
  ข่าวในเครือข่าย อปท.
   
 
อบต.ศรีภิรมย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญสภาองค์การบร [ 22 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 148 
อบต.ท่าหมื่นราม นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านใหม่ ศูนย์ปฎิบัติการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และลงทะเบียน#SAVE PHITSANU [ 14 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านใหม่ ยึดหลัก D-M-H-T-T ห่างไกลโรคโควิด [ 14 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านใหม่ ทิ้งอย่างไร ให้ปลอดภัย หน้ากากอนามัย “ขยะติดเชื้อ” [ 13 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่หยุดการเรียนการสอน [ 12 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านใหม่ ยกเลิกการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 12 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านใหม่ สรุปมาตรการสำคัญ จังหวัดพิษณุโลก รองรับการระบาดโควิด 19 ระลอก 3 [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.วังพิกุล คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2717/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.วังพิกุล ประชาสัมพันธ์กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่,ร้านค้าและผู้ประกอบการตามคำสั่งจังหวัดพิษณ [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.บ้านใหม่ ลักษณะของอาการโควิด [ 11 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.เนินมะปราง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ ด่านดูแลประชาชน 7 วันอันตราย [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย แอฟพลิเคชั่นศูนย์ดำรงค์ธรรม [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.นครไทย เว็ปไซต์ศูนย์ดำรงค์ธรรม [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
 
 
 
 
 
 
 
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์ในตำบล
  จ.พิษณุโลก
 

สินค้า OTOP แหนมหมู

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -
 

ศูนย์เรียนรู้ช้างทรัพย์ไพรวัลย์  

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านแก่งซอง  
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญใน
จ.พิษณุโลก
 
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
   
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว718  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว714  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว716  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว715  [ 7 เม.ย. 2564 ]
จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กศ. มท 0816.3/ว709 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว706 [รายชื่อ] [ตารางอบรมฯ]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพประจำปี กสธ. มท 0819.2/ว703  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว15 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว698 [เอกสารแนบ]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว694 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564) สน.คท. มท 0808.2/4395-4456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว661  [ 1 เม.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  คุณอยากให้ สถ.จ. จัดอบรม เรื่องอะไรมากที่สุด
  พื้นฐานด้านการจัดการบุคลากร
  การจัดการทรัพย์ยากรในพื้นที่
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  การใช้ internet และ e-mail
 
คู่มือประชาชน
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
CLICK
 
สายตรงท้องถิ่นจังหวัด
โทร.055-232-490-1
 
   
  NAX
  SOLUTION
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551
 
 
 

 

facebook
สถ.จ.พิษณุโลก

facebook
สถ.จ.พิษณุโลก
สถ.จ.พิษณุโลก