การแสดงบัญชีทรัพย์สิน และ หนี้สินของ ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิสภาท้องถิ่น
 ข่าวประชาสัมพันธ์ (ที่ 49./2554)
ป.ป.ช.ประกาศปรับเปลี่ยนการกำหนดตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ศาสตราจารย์(พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดเผยว่า ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยผู้ที่เกี่ยวข้องต้องยื่นบัญชีภายใน ๓๐ วันนับแต่ประกาศมีผลบังคับใช้

สำหรับสาระสำคัญของประกาศดังกล่าว คือ ยกเลิกประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่อง กำหนดเกณฑ์รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่อง กำหนดเกณฑ์รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่ปรับเปลี่ยนเป็น ผู้ที่ถูกกำหนดเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยประกอบด้วยบุคคลในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เมืองพัทยา ได้แก่ นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เลขานุการนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-2-

เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล

เทศบาลตำบล ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเทศมนตรี และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องยื่นบัญชี

ศาสตราจารย์ (พิเศษ)วิชา มหาคุณ กล่าวว่า ประกาศหลักเกณฑ์จะช่วยส่งเสริมการยกระดับความโปร่งใสของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นในทุกระดับให้ดียิ่งขึ้น

อนึ่งเดิมหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่ต้องยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ คือ ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาตามฐานรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท คือ  องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๕๐ ล้านบาท องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท  เทศบาลตำบล เทศบาลเมืองและเมืองพัทยา ที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

ผู้บริหารท้องถิ่นตามประกาศฉบับดังกล่าว จะต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สิน ของตนที่มี ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี (วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ) ยกเว้นผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้เคยยื่นบัญชีไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ มิต้องยื่นบัญชีใหม่อีก ในด้านจำนวนผู้ที่ถูกกำหนดเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.ฉบับนี้ คาดว่ามีประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน


จึงขอเรียนถามว่าเรื่องนี้ ท้องถิ่นจังหวัดมีหน้าที่จะชี้แจง หรือ สั่งการให้กับ อปท.ทราบ หรือไม่

เขียนโดย   คุณ ประชาชน

วันที่ 12 ส.ค. 2554 เวลา 15.24 น. [ IP : 203.131.212.6 ]  
 

กรณีที่ส่งไม่ทันตามกำหนดเพราะรวบรวมเอกสารไม่ทันจะทำให้มีผลอย่างไร?

เขียนโดย   คุณ รองนายกเทศมนตรี

วันที่ 17 ก.ค. 2555 เวลา 17.36 น. [ IP : 182.52.34.125 ]  
 

ให้ส่งเท่าที่ได้ก่อน...ส่วนที่เหลือส่งตามทีหลังได้ โดยต้องชี้แจงเหตุผลเหตุที่ล่าช้า

เขียนโดย   คุณ นิติกร เทศบาล นว.

วันที่ 18 ก.ค. 2555 เวลา 09.42 น. [ IP : 49.48.175.81 ]  
 

กรณีนายกอ บ ตไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวและไม่ได้ยื่นรายการให้กกดทราบตั้งแต่กรกฎาคม2554จะแก้ปัญหาอย่างไร

เขียนโดย   คุณ usaphan

วันที่ 21 พ.ย. 2555 เวลา 22.34 น. [ IP : 125.24.118.169 ]  
 
 

ขออธิบายเพิ่มเติมครับ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
มาตรา 32 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มี อยู่จริงในวันที่ยื่นบัญชีดังกล่าวตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศ กำหนด ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ทุกครั้งที่เข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง
ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแสดงรายการให้รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินใน ต่างประเทศและทรัพย์สินที่มิได้อยู่ในความครอบครองของผู้ยื่น คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามวรรคหนึ่งผู้ใดดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองมากกว่าหนึ่งตำแน่ง ให้ผู้นั้นแยกการยื่นบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินทุกตำแหน่ง ตามระยะเวลาการยื่นบัญชีที่กำหนดไว้ สำหรับตำแหน่งนั้น ๆ
มาตรา 33 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตาม มาตรา 32 ให้ยื่นพร้อมเอกสารประกอบซึ่งเป็นสำเนาหลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่ จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว รวมทั้งสำเนาแบบแสดงรายการภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา โดยผู้ยื่นจะต้องลงลายมือชื่อ รับรองความถูกต้องกำกับไว้ในบัญชีและสำเนาหลักฐานที่ยื่นไว้ทุกหน้า พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินที่ยื่นด้วย และต้องยื่นภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เป็นการเข้ารับตำแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่วัน เข้ารับตำแหน่ง
(2) ในกรณีที่เป็นการพ้นจากตำแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวันนับแต่ วันพ้นจากตำแหน่ง
(3) ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งได้ยื่นบัญชีไว้แล้ว ตาย ในระหว่างดำรงตำแหน่งหรือก่อนยื่นบัญชีหลังจากพ้นจากตำแหน่ง ให้ ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มี อยู่ในวันที่ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นตายภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ดำรง ตำแหน่งตาย
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งพ้นจากตำแหน่ง นอกจากต้องยื่น บัญชีตาม (2) แล้ว ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน อีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้ว เป็นเวลาหนึ่งปีด้วย

ขอแนบ  ประกาศ ปปช  อีกสองฉบับ เอกสารอื่นๆ ไปศึกษาเอานะครับ


เขียนโดย   คุณ จนท.วิเคราะห์

วันที่ 22 พ.ย. 2555 เวลา 13.27 น. [ IP : 118.175.210.93 ]  
 
 

เอกสารอื่นๆ

เขียนโดย   คุณ จนท.วิเคราะห์

วันที่ 22 พ.ย. 2555 เวลา 13.29 น. [ IP : 118.175.210.93 ]  
 
 

กำหนดโทษ

เขียนโดย   คุณ จนท.วิเคราะห์

วันที่ 22 พ.ย. 2555 เวลา 13.30 น. [ IP : 118.175.210.93 ]  
 
 

ตัวอย่างการกรอกแบบยื่น

เขียนโดย   คุณ จนท.วิเคราะห์

วันที่ 22 พ.ย. 2555 เวลา 13.33 น. [ IP : 118.175.210.93 ]  
 
 

แบบยื่น

เขียนโดย   คุณ จนท.วิเคราะห์

วันที่ 22 พ.ย. 2555 เวลา 13.35 น. [ IP : 118.175.210.93 ]  
 
 

ผู้มีหน้าที่ยื่น

เขียนโดย   คุณ จนท.วิเคราะห์

วันที่ 22 พ.ย. 2555 เวลา 13.37 น. [ IP : 118.175.210.93 ]  
 
 

ยื่นที่

เขียนโดย   คุณ จนท.วิเคราะห์

วันที่ 22 พ.ย. 2555 เวลา 13.38 น. [ IP : 118.175.210.93 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1] [2]
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 17,466,260 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551