เลือกหมวดหนังสือ :
การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่พล 0037.4/ ว 58 ลว. 1 ก.ค. 54 [ 1 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 4055 
 
รายงานการนำเงินส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและนำส่งเงินด้วยระบบ GFMIS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของอปท.โดยตรง ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 ที่ พล0037.5/ว278 ลว. 1 ก.ค. 2554 [ 1 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1274 
 
กำหนดระยะเวลาการจัดทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554 ที่ กษ1917/ว.194 ลว.21 มิ.ย.2554 [ 1 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1384 
 
สำรวจมูลจำนวนนักเรียนยากจนของสถานศึกษาสังกัด อปท. ที่ พล๐๐๓๗.๓/ว ๓๖๖๙ ลว ๓๐ มิ.ย.๕๔ [ 30 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 884 
 
โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล [ 30 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 856 
 
<< หน้าแรก...     1311      1312      1313      1314     (1315)     1316      1317      1318      1319     ....หน้าสุดท้าย >> 1413
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 22,074,034 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551