เลือกหมวดหนังสือ :
 
 

แก้้ไขปรับปรุงแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ปีงบประมาณ 2559 ที่ พล 0023.3/ว 245 ลว 26 พ.ค.59 [ 26 พ.ค. 2559 ]  
 

สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2919 ลว 24 พ.ค.59 [ 26 พ.ค. 2559 ]  
 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ พล 0023.4/ว 3008 ลว 27 พ.ค.59 [ 27 พ.ค. 2559 ]  
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่ง และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบล [ 27 พ.ค. 2559 ]  
 

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ [ 27 พ.ค. 2559 ]  
 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ (เดือนพฤษภาคม 2559) และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เดือน พฤษภาคม 2559) ที่ พล 0 [ 27 พ.ค. 2559 ]  
 

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ที่ [ 27 พ.ค. 2559 ]  
 

การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3010 ลว 27 พ.ค.59 [ 27 พ.ค. 2559 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [553]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 15,084,316 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551