เลือกหมวดหนังสือ :
 
 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฯ ที่ พล 0023.5/ว5081 ลว 26 ส.ค. 59 [ 26 ส.ค. 2559 ]  
 

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลว 26 ส.ค. 59 [ 26 ส.ค. 2559 ]  
 

รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ พล 0023.5/ว5080 ลว 26 ส.ค.59 [ 26 ส.ค. 2559 ]  
 

การแจกจ่ายเครื่องราชอสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ที่ พล 0023.2/ว 339 ลว 26 ส.ค. 59 [ 26 ส.ค. 2559 ]  
 

สนง.ที่ดิน จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารของอปท. ที่ พล 0023.5/ว338 ลว 25 ส.ค.59 [ 26 ส.ค. 2559 ]  
 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ พล 0023.5/ว5049 ลว 25 ส.ค.59 [ 26 ส.ค. 2559 ]  
 

อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฎใน พรบ.โอนงบประมาณ ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5048 ลว 25 ส.ค. 59 [ 25 ส.ค. 2559 ]  
 

การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ พล 0023.3/ว 5046 ลว 25 ส.ค. 59 [ 25 ส.ค. 2559 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [585]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 16,074,080 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551