เลือกหมวดหนังสือ :
 
 

แบบสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จังหวัดพิษณุโลก (ตามบัญชี กชช.2ค ปี 2556) [ 29 มิ.ย. 2559 ]  
 

การแก้ไขข้อมูลระบบสาระสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3821 ลว 1 ก.ค. 59 [ 1 ก.ค. 2559 ]  
 

แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3820 ลว 1 ก.ค. 59 [ 1 ก.ค. 2559 ]  
 

การจััดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3823 ลว 1 ก.ค. 59 [ 1 ก.ค. 2559 ]  
 

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว3822 ลว 1 ก.ค. 59 [ 1 ก.ค. 2559 ]  
 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 ด่วนที่สุด ที่ พล 0 [ 30 มิ.ย. 2559 ]  
 

การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2559 ที่ พล 0023.1/ว3765 ลว 29 มิ.ย.59 [ 30 มิ.ย. 2559 ]  
 

โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างฝผสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ที่ พล 0023.3/ว 3793 ลว 30 มิ.ย. 59 [ 30 มิ.ย. 2559 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [565]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 15,505,368 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551