เลือกหมวดหนังสือ :
 
 

แจ้้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2559 ที่ พล0023.2/ว6321 ลว. 26 ต.ค. 2559 [ 26 ต.ค. 2559 ]  
 

พิธีสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว6299 ลว 25 ต.ค.59 [ 26 ต.ค. 2559 ]  
 

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6 ลว. 21 ต.ค. 59 [ 21 ต.ค. 2559 ]  
 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559) ที่ พล 0023.2/ว17202 ลว. 21 ต.ค. 59 [ 21 ต.ค. 2559 ]  
 

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6217 ลว 20 ต.ค. 59 [ 20 ต.ค. 2559 ]  
 

สำรวจปริมาณผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (กรมโยธาธิการและผังเมืองพิษณุโลก) [ 19 ต.ค. 2559 ]  
 

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6357 ลว 27 ต.ค. 59 [ 27 ต.ค. 2559 ]  
 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 [ 27 ต.ค. 2559 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [606]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 16,769,812 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551