เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทีี่ พล 0023.3/ว 4022 ด่วนที่สุด ลว. 25 ก.ค. 57 [ 25 ก.ค. 2557 ]  
 
การปรับปรุงแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 426 ด่วนที่สุด ลว. 24 ก.ค. 57 [ 24 ก.ค. 2557 ]  
 
ขอเชิญประชุมร่วมพิจารณาการทบทวนผลการประเมินกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีพิเศษ ที่ พล 0023.2/ว 290 ลว 22 ก.ค.57 [ 22 ก.ค. 2557 ]  
 
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการจัดทำแผนอัตรกำลัง 3 ปี ฯ ของเทศบาล [ 30 ก.ค. 2557 ]  
 
สรุปการใช้บัญชีสอบแข่งขันได้ ฯ [ 30 ก.ค. 2557 ]  
 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับอปท. ที่ พล 0023.5/ว4123 ลว 29 ก.ค.57 [ 30 ก.ค. 2557 ]  
 
มติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 [ 30 ก.ค. 2557 ]  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.พล เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างอบต.ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่3) ที่ พล 0023.2/ว4091 ลว 29 ก.ค.57 [ 29 ก.ค. 2557 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [337]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 8548055 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551