เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(คณะทำงานตรวจสอบรายละเอียด) ปงบประมาณ2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6511 ลว 20 พ.ย.57 [ 21 พ.ย. 2557 ]  
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6510 ลว 20 พ.ย.57 [ 21 พ.ย. 2557 ]  
 
การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ที่ พล 0017.3/ ว 6514 ลว 25 พ.ย 57 [ 25 พ.ย. 2557 ]  
 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ พล 0023.3/ว 6617 ลว 25 พ.ย 57 [ 25 พ.ย. 2557 ]  
 
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศ ญี่ปุ่น ที่ พล 0023.3/ว 6611 ลว 25 พ.ย 57 [ 25 พ.ย. 2557 ]  
 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 ที่ พล0023.3/ว446 ลว 24 พ.ย.57 [ 24 พ.ย. 2557 ]  
 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อปท.ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่ พล 0023./ว6508 ลว 20 พ.ย 57 [ 24 พ.ย. 2557 ]  
 
ขอแจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่ พล 0023.3/ว18201 ลว 20 พ.ย.57 [ 21 พ.ย. 2557 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [372]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 9618583 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551