เลือกหมวดหนังสือ :
 
 

รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 26 ลว 27 พ.ย. 58 [ 27 พ.ย. 2558 ]  
 

ขอเลื่ิอนการจัด "เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ" [ 27 พ.ย. 2558 ]  
 

สนง.ที่ดิน จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารของอปท. ที่ พล 0023.5/ว488 ลว 27 พ.ย.58 [ 27 พ.ย. 2558 ]  
 

ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ ว 489 ลว 27 พ.ย. 58 [ 27 พ.ย. 2558 ]  
 

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7271 ลว 26 พ.ย.58 [ 26 พ.ย. 2558 ]  
 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุ่นเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พล 0023.5/ว 7269 ลว 26 พ.ย.58 [ 26 พ.ย. 2558 ]  
 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น และป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน ที่ พล 0023.5/ว 7268 ลว 26 พ.ย.58 [ 26 พ.ย. 2558 ]  
 

ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7266 ลว 26 พ.ย. 58 [ 26 พ.ย. 2558 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [491]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 12464516 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551