เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาเตรียมแผนงาน/โครงการเพื่อรองรับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/ว 28 ด่วนที่สุด ลว. 21 ต.ค. 57 [ 21 ต.ค. 2557 ]  
 
แจ้ง อปท. ที่จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนสังกัดอื่น ตรวจสอลความถูกต้องของฐานข้อมูลจำนวนนักเรียน และตรวจสอบสถานะของโรงเรียนสังกัดอื่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 651 ลว. 13 ต.ค. 57 [ 13 ต.ค. 2557 ]  
 
แบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.สพด.1 , สถ.ศพด.2 และ สถ.ศพด.3 (แบบ สถ .ศพด.3 หน้า 10 ),(แบบ สถ.ศพด.2 หน้า 11) [ 6 ต.ค. 2557 ]  
 
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558 [ 24 ต.ค. 2557 ]  
 
การประกวด อปท.และสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว5770 ลว 22 ต.ค57 [ 24 ต.ค. 2557 ]  
 
สำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้นำไปจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ที่ พล 0023.3/ว 388 ด่วนที่สุด ลว. 24 ต.ค. 57 [ 24 ต.ค. 2557 ]  
 
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/ว5679 ลว. 24 ต.ค. 57 [ 24 ต.ค. 2557 ]  
 
สำรวจจำนวนบุคลากรด้านการพยาบาล ที่ พล 0023.3/ว385 ลว 22 ต.ค 57 [ 22 ต.ค. 2557 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [360]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 9293560 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551