เลือกหมวดหนังสือ :
 
 

การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ส่งจังหวัด 2 พ.ค.59 [ 28 เม.ย. 2559 ]  
 

การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 งวดที่ 2 ที่ พล 0023.5/ว 221 ลว 29 เม.ย. 59 [ 29 เม.ย. 2559 ]  
 

การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 2398 ลว 29 เม.ย. 59 [ 29 เม.ย. 2559 ]  
 

ขอความร่วมมือดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ [ 28 เม.ย. 2559 ]  
 

การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะปี 2559 ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 2 [ 28 เม.ย. 2559 ]  
 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ค่าลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าไตรมาสที่ 3 [ 28 เม.ย. 2559 ]  
 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.มิ.ย.59) [ 28 เม.ย. 2559 ]  
 

การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของ อปท. ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว2356 ลว 28 เม.ย.59 [ 28 เม.ย. 2559 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [544]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 14,048,955 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551