เลือกหมวดหนังสือ :
 
 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5645 ลว 26 ก.ย. 59 [ 26 ก.ย. 2559 ]  
 

การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5640 ลว 26 ก.ย. 59 [ 26 ก.ย. 2559 ]  
 

ขอข้อมูลหมู่บ้่าน/ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 373 ลว 22 ก.ย. 59 [ 22 ก.ย. 2559 ]  
 

การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5700 ลว 27 ก.ย. 59 [ 27 ก.ย. 2559 ]  
 

ขอให้ตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ที่ พล 0023.3/ว 5699 ลว 27 ก.ย. 59 [ 27 ก.ย. 2559 ]  
 

ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ ที่ พล 0023.5/ว5704 ลว 27 ก.ย.59 [ 27 ก.ย. 2559 ]  
 

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ประจำปีงปม. พ.ศ.2560 ที่ พล 0023.5/ว5705 ลว 27 ก.ย.59 [ 27 ก.ย. 2559 ]  
 

การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ที่ พล 0023.5/ว5703 ลว 27 ก.ย.59 [ 27 ก.ย. 2559 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [594]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 16,429,413 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551