เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเพื่อจัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 50 [ 12 ก.ย. 2557 ]  
 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ที่ พล 0023.4/ว 4972 ลว. 9 ก.ย. 57 [ 15 ก.ย. 2557 ]  
 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทง ปี 2557 ด่วนที่สุด ท่ี่ พล 0023.3/ว 5009 ลว. 12 ก.ย. 57 [ 12 ก.ย. 2557 ]  
 
ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคระรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ด่วนมาก ที่ พล 0023.4/ว 325 ลว. 12 ก.ย. 57 [ 12 ก.ย. 2557 ]  
 
คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ที่ พล 0023.3/ว 4989 ลว. 10 ก.ย. 57 [ 10 ก.ย. 2557 ]  
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557)ผ่านทางระบบ GFMIS ที่ พล 0023.5/ 4986 ลว. 10 ก.ย. 57 [ 10 ก.ย. 2557 ]  
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557) ที่ พล 0023.3/ว4969 ด่วนที่สุด ลว. 9 ก.ย. 57 [ 9 ก.ย. 2557 ]  
 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 8 ก.ย. 2557 ]  
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [349]
 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 8929254 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551